alt=

 alt=

 alt=

 alt=

 alt=

În raza administrativă a oraşului Dărmăneşti se află o mare varietate de soluri care constituie suportul vegetaţiei inclusiv pentru păduri. Varietatea solurilor a fost generată de relief, de roci, ape freatice, vegetaţie, climă, reţeaua hidrografică, altitudine, orientarea şi expoziţia diferită a versanţilor văilor, a luncilor şi teraselor, existenţei pădurilor a defrişărilor şi lucrărilor agricole care au accelerat eroziunea şi au modificat bilanţul materiei organice şi al elementelor nutritive din sol.

În general, solurile din bazinul Dărmăneşti sunt favorabile vegetaţiei forestiere, în partea Centrală şi Sud-Estică pe forme de relief cu fragmentare şi energie mică, în condiţiile unei fertilizări corespunzătoare, iar terenurile sunt favorabile culturilor agricole. În depresiunea intramontană se găsesc soluri brune de pădure, soluri brune acide, soluri brune montane şi soluri brune de luncă.

Solurile care ocupă peste 95% din suprafaţa depresiunii sunt cele brune de pădure cu diverse grade de podzolizare. Luncile au soluri aluviale de 20-35 cm grosime, brune, gălbui închis cu un conţinut de humus de 1,3-7%, au o textură uşoară şi sunt sărace în substanţe nutritive acoperite cu păşuni de slabă calitate. Pe terasele neinundabile la 2-4 m altitudine faţă de talvegul Trotuşului, este solul aluvian brun, care are fertilitate şi umiditate mai mare, fiind propice culturilor de câmp. Aceste soluri se folosesc pentru agricultură, legumicultură, plante furajere şi pentru păşuni. Solurile aluviale carbonatice sunt mai fertile.

Pe văile Uzului şi afluenţilor săi, sub păduri de fag, brad şi molid s-au format soluri acide de pădure, soluri brune şi soluri brune podzolice de pădure. Solurile silvestre podzolice ocupă partea centrală a localităţii şi sunt prezente pe forme de relief plane şi slab înclinate, pe toate terasele şi pe toate interfluviile.

  http://www.orasuldarmanesti.ro